Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

„Odnawialne źródła energii II – instalacje fotowoltaiczne w Gminie Dębnica Kaszubska” – umowa podpisana

                                                                                           

Dnia 26 maja 2023 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Odnawialne źródła energii II – instalacje fotowoltaiczne w Gminie Dębnica Kaszubska” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Projekt otrzymał wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”.

Celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dębnica Kaszubska oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla 2 obiektów:

  • Stacja uzdatniania wody w Podwilczynie dz. 41/6 – wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,26 kWp, tj. 21 paneli fotowoltaicznych o mocy min. 440 W,
  • Tłocznia ścieków w Budowie – wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,16 kWp, tj. 39 paneli fotowoltaicznych o mocy min. 440 W

W ramach projektu zaplanowano również działania podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców.

Całkowita wartość projektu 129 150,00 zł brutto, koszty kwalifikowane 105 000,00 zł netto, przyznane dofinansowanie 50 000,00 zł. Termin realizacji do września 2023 rok.