Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Zapchanej kanalizacji ciąg dalszy…

Dnia 27.03.2018r. zostaliśmy wezwani do zapchanej kanalizacji na ulicy Akacjowej. Na załączonych zdjęciach widać co było powodem zapchania sieci. Niezliczona ilość szmat, zużytych chusteczek nawilżanych, podpasek, tamponów…

Do tego odcinka kanalizacji podłączone są 4 domy:

  • nr. dz. 995
  • nr. dz. 998
  • nr. dz. 1221
  • nr. dz. 1003

Chusteczki nawilżane takie jak na zdjęciach używane są do podcierania DUP dzieci. Jakieś sugestie?

Kiedyś ktoś mądry napisał taki dokument: „Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”. W rozdziale 2 tej ustawy znajduje się Art. 9 jak niżej:

Art.9.

1.Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

2.Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

1)odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

2)odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;”

A teraz najciekawsze. W ustawie w rozdziale 6 znajduje się Art 28:

Art.28.

4.Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

4a.Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

 

Odnalezienie „sprawcy” takich awarii nie jest trudne dlatego też proponujemy zastanowić się nad własnymi czynami gdyż później mogą zamienić się w bardzo poważne problemy.

Pierwsza porcja zanieczyszczeń stałychPrzyczyna zapchania kanalizacji - po wyciągnięciuChusteczka nawilżana Zmagazynowana przyczyna zapchania SzmatyKolejne chusteczki nawilżane Zwycięzca notowania - tampon!