Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. informuje o zakończeniu realizacji projektu:

„Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne w Gminie Dębnica Kaszubska”

w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Projekt otrzymał wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”.

Celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dębnica Kaszubska oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

W ramach projektu powstały instalacje fotowoltaiczne na 5 obiektach tj.:

  • Stacja uzdatniania w Borzęcinie dz. nr 32/45 – instalacja fotowoltaiczna o mocy 26,64 kWp,
  • Hydrofornia w Dębnicy Kaszubskiej dz. nr 391 – instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,95 kWp,
  • Stacja uzdatniania w Krzyni dz. nr 31/20 – instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,7 kWp,
  • Oczyszczalnia ścieków w Podwilczynie dz. nr 248/1 – instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,32kWp,
  • Przepompownia ścieków w Dębnicy Kaszubskiej dz. nr 158/1 – instalacja fotowoltaiczna o mocy 8,88kWp,

Wykonawcą zadania była firma B&Z PROENERGY S.C. z siedzibą w Lęborku ul. Klonowa 13.

Wartość inwestycji 423.610,77 zł brutto, dofinansowanie 115.000,00 zł co stanowi 33,39% kosztów kwalifikowalnych.

Stacja Uzdatniania w Krzyni
Stacja Uzdatniania w Borzęcinie
Przepompownia ścieków w Dębnicy Kaszubskiej
Hydrofornia w Dębnicy Kaszubskiej
Oczyszczalnia w Podwilczynie