Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. informuje o zakończeniu realizacji projektu:

„Odnawialne źródła energii II – instalacje fotowoltaiczne w Gminie Dębnica Kaszubska”

w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Projekt otrzymał wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”.

Celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dębnica Kaszubska oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

W ramach projektu powstały instalacje fotowoltaiczne na 2 obiektach tj.:

  • Stacja uzdatniania wody w Podwilczynie dz. nr 41/6 – instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,2 kWp,
  • Tłocznia ścieków w Budowie dz. nr 282 – instalacja fotowoltaiczna o mocy 17,48 kWp.

Wykonawcą zadania była firma B&Z PROENERGY S.C. z siedzibą w Lęborku ul. Klonowa 13.

Wartość inwestycji 91.024,99 zł brutto, dofinansowanie 34.420,49 zł co stanowi 46,51% kosztów kwalifikowalnych.

Stacja Uzdatniania wody w Podwilczynie
Tłocznia w Budowie