Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

W przypadku korzystania z wody w celach ogrodniczych, wskazane jest zamontowanie odrębnego wodomierza, nazywanego wodomierzem ogrodowym. Będą wówczas ponoszone koszty wody zużytej zgodnie ze wskazaniem tegoż licznika jako wody bezpowrotnie zużytej tj. bez ponoszenia kosztów odprowadzenia jej jako ścieków. Montaż tego typu licznika możliwy jest na dwa sposoby:

 • montaż równoległy: nowy licznik montowany jako drugi główny układ pomiarowy,
 • montaż szeregowy: nowy licznik montowany jako podlicznik.

Wnioskodawca, który posiada drugi główny układ pomiarowy ponosi drugi koszt opłaty stałej miesięcznej, zgodnie z aktualną taryfą ZGK Dębnica Kaszubska.

Proces postępowania:

Montaż równoległy:

 • Wniosek – w celu dokonania montażu równoległego (tj. drugiego głównego układu pomiarowego) należy złożyć Wniosek o wyrażenie zgody na montaż wodomierza do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej Wniosek należy złożyć w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej
 • Umówienie oględzin – w ciągu 7 dni od złożenia wniosku pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej skontaktuje się z odbiorcą w celu umówienia terminu oględzin miejsca montażu.
 • Oględziny – w trakcie oględzin pracownik ZGK Dębnica Kaszubska ustala z odbiorcą miejsce montażu drugiego głównego układu pomiarowego oraz warunki techniczne przygotowania tzw. podejścia pod licznik.
 • Wniosek – po dokonaniu oględzin wnioskodawca składa w sekretariacie ZGK w Dębnicy Wniosek o czasowe zamknięcie przyłącza wodociągowego , określający m.in. termin wykonania prac.
 • Montaż podejścia – na ten etap składa się kilka kroków:
  • zamknięcie wody – w umówionym terminie pracownik ZGK Dębnica Kaszubska odcina dopływ wody na przyłączu wnioskodawcy
  • wykonanie podejścia – wybrany przez wnioskodawcę wykonawca prac instalacyjnych wykonuje podejście, tj. instalację konieczną do montażu nowego wodomierza,
  • montaż drugiego głównego układu pomiarowego – pracownik ZGK Dębnica Kaszubska dokonuje montażu układu pomiarowego (bez śrubunków). W przypadku wystąpienia prac dodatkowych ZGK Dębnica Kaszubska obciąży wnioskodawcę kosztami tych prac,
  • otwarcie wody – pracownik ZGK Dębnica Kaszubska otwiera dopływ wody na przyłączu wnioskodawcy,
  • odbiór techniczny – Wnioskodawca, pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i wykonawca instalacji dokonują oględzin nowej instalacji i układu pomiarowego. Na potwierdzenie prawidłowości wykonania instalacji, montażu układu pomiarowego i jego sprawności spisywany jest na miejscu protokół zdawczo-odbiorczy.
 • Opłata – faktura za zamknięcie wody, ewentualne prace naprawcze oraz odbiór techniczny jest wysyłana na wskazany przez Wnioskodawcę adres korespondencyjny.

Montaż szeregowy:

 • Wniosek – w celu dokonania montażu szeregowego (tj. podlicznika) należy złożyć wniosek o wyrażenie zgody na montaż wodomierza do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej Wniosek należy złożyć w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej
 • Montaż podlicznika – wybrany przez Wnioskodawcę wykonawca prac instalacyjnych wykonuje niezbędną instalację i montuje podlicznik,
 • Zgłoszenie odbioru – po wykonaniu montażu podlicznika Wnioskodawca kontaktuje się telefonicznie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w celu umówienia terminu odbioru podlicznika,
 • Odbiór techniczny – pracownik ZGK Dębnica Kaszubska i Wnioskodawca dokonują oględzin nowej instalacji i podlicznika. Na potwierdzenie prawidłowości wykonania instalacji, montażu podlicznika i jego sprawności spisywany jest na miejscu protokół zdawczo-odbiorczy,
 • Opłata – faktura za odbiór techniczny jest wysyłana na wskazany przez Wnioskodawcę adres korespondencyjny.

Wymagane dokumenty:
• wniosek o wyrażenie zgody na montaż wodomierza ogrodowego – 1 egzemplarz,
• wniosek o okresowe zamknięcie przyłącza wodociągowego – 1 egzemplarz (tylko przy montażu równoległym).

Termin realizacji: termin wykonania prac jest uzgadniany indywidualnie.

Opłaty: zgodnie z cennikiem ZGK Dębnica Kaszubska.

Gdzie załatwić formalności:

Sekretariat w Zakładzie Gosdpodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Dębnica Kaszubska, ul. Przemysłowa 1 (teren oczyszczalni ścieków),

Dębnica Kaszubska 76 – 248

telefon: (59) 813 12 11

e – mail: sekretariat@zgkdębnicakaszubska.pl

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, godz. 7 – 15


 

Podstawowe warunki techniczne montażu wodomierza „ogrodowego”:

 

Wariant I – montaż równoległy:

 • podejście należy włączyć przed głównym zaworem odcinającym za pomocą systemu rur z jakiego wykonane jest przyłącze wodociągowe (rury i złączki stalowe ocynkowane, rury PE złącza elektrooporowe itp.). Wodomierz „ogrodowy” należy zlokalizować w tym samym pomieszczeniu gdzie jest zlokalizowany wodomierz główny,
 • wodomierz  należy zamontować w  zestawie wodomierzowym składającym się z dwóch zaworów kulowych i zaworu zwrotnego antyskażeniowego (długość zabudowy wodomierza między śrubunkami 130 mm). Za nowym odgałęzieniem mogą być podłączone tylko i wyłączenie zawory czerpalne zlokalizowane na zewnątrz budynku, z których woda nie trafia do systemu kanalizacyjnego,
 • nominalna średnica wodomierza ogrodowego wynosi 15 mm w przypadku konieczności montażu wodomierza o większej średnicy Wykonawca ustala odrębne zasady montażu z Zakładem Gospodarki Komunalnej Dębnica Kaszubska,
 • wodomierz podlega legalizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej Dębnica Kaszubska zgodnie z przepisami o kontroli metrologicznej,
 • odbiorca posiadający drugi główny układ pomiarowy ponosi drugi koszt opłaty stałej miesięcznej zgodnie z taryfą ZGK Dębnica Kaszubska.

 Wariant II – montaż szeregowy (tzw. podlicznik):

 • podlicznik montuje się na wewnętrznej instalacji wodociągowej za zaworem antyskażeniowym, a za podlicznikiem nie może znajdować się żaden punkt poboru z możliwością odprowadzania wody do systemu kanalizacji sanitarnej,
 • przed i za podlicznikiem należy zamontować zawory kulowe odcinające, w przypadku braku zaworu anntyskażeniowego na przyłączu wymaga się wstawienia takiego zaworu za podlicznikiem,
 • Wykonawca dokonuje legalizacji podlicznika zgodnie z odrębnymi przepisami (obecna legalizacja wodomierza wynosi 5 lat),
 • w przypadku braku ważnej legalizacji ZGK Dębnica Kaszubska ma prawo nie rozliczania podlicznika,
 • wszelkie koszty związane z przygotowaniem instalacji i wykonaniem podejścia podlicznika oraz montażu urządzenia pomiarowego ponosi Wykonawca.