Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji przyłącza, tj. trwałego jego odcięcia (np. z powodu rozbiórki budynku lub przebudowy przyłącza), należy złożyć odpowiedni    wniosek do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej .  Likwidacja przyłącza może być tymczasowa lub trwała:

 • likwidacja tymczasowa – odcięcie instalacji dokonywane jest przed wodomierzem głównym,
 • likwidacja trwała – odcięcie następuje przez demontaż opaski przyłącza, zamontowanej na sieci wodociągowej.

Likwidacja przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego Wnioskodawca zleca wybranemu przez siebie wykonawcy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia branżowe. Informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej sp. z o.o. również świadczy usługi z zakresu likwidacji przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej, w miarę swoich bieżących zdolności wykonawczych. Usługi te świadczone są dla wszystkich wykonawców.

Przypominamy, że warunkiem likwidacji przyłącza jest uprzednie rozliczenie wszystkich zobowiązań wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej, związanych z korzystaniem z danego przyłącza.

Ścieżka postępowania:

 • Wniosek – w celu dokonania likwidacji przyłącza należy złożyć, po uprzednim rozwiązaniu umowy i rozliczeniu  zobowiązań dotyczących wody i/lub ścieków, wniosek o trwałą likwidację przyłącza  Wniosek należy złożyć w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej.
 • Oględziny – w ciągu 7 dni od złożenia wniosku pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej  kontaktują się z Wnioskodawcą w celu określenia zakresu prac i dokonania oględzin miejsca ich wykonania.
 • Wycena wykonania zlecenia – ZGK Dębnica Kaszubska dokonuje w ciągu 7 dni od oględzin wyceny prac budowlanych związanych z likwidacją przyłącza. Wycena wraz z wytycznymi technicznymi jest wysyłana na wskazany przez Wnioskodawcę adres korespondencyjny.

W przypadku braku akceptacji przedstawionej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Dębnica Kaszubska wyceny i wyborze innego wykonawcy należy:

 • Zawiadomienie – w celu zawiadomienia Zakład Gospodarki Komunalnej  Dębnica Kaszubska o terminie rozpoczęcia / zakończenia likwidacji przyłącza należy złożyć w sekretariacie Oświadczenie o rozpoczęciu robót budowlanych ( likwidacja przyłącza)
 • Potwierdzenie – w dniu rozpoczęcia robót związanych z likwidacją przyłącza należy potwierdzić telefonicznie Specjaliście ds. Technicznych Zakładu Gospodarki Komunalnej Dębnica Kaszubska tel. (59) 844 54 25  o ich rozpoczęciu oraz umówić termin / godziny odbioru tychże prac.
 • Odbiór techniczny – pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wykonawca dokonują oględzin przeprowadzonych prac. Na miejscu spisywany jest protokół zdawczo-odbiorczy,
 • Opłata – faktura za odbiór techniczny jest wysyłana na wskazany przez Wnioskodawcę adres korespondencyjny.

Jeśli Wnioskodawca akceptuje przedstawioną przez Zakład Gospodarki Komunalnej wycenę, to podejmowane są kolejne kroki, które wyglądają następująco:

 • Złożenie zlecenia – w celu likwidacji przyłącza przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej należy złożyć w sekretariacie Zlecenie o trwałą likwidację przyłącza
 • Wykonanie zlecenia – ZGK Dębnica Kaszubska odcina przyłącze w uzgodnionym wcześniej z Wykonawcą terminie.  Wykonanie tego typu prac jest uzależnione od aktualnych warunków pogodowych.
 • Opłata – faktura za likwidację przyłącza jest wysyłana na wskazany przez Wnioskodawcę adres korespondencyjny.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o likwidację przyłącza – 1 egzemplarz,
  • oświadczenie o rozpoczęciu robót budowlanych (likwidacja przyłącza) – 1 egzemplarz (tylko w przypadku wyboru innego wykonawcy likwidacji przyłącza niż Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej),
  • zlecenie trwałej likwidacji przyłącza – 1 egzemplarz (tylko w przypadku wyboru ZGK Dębnica Kaszubska jako wykonawcy likwidacji przyłącza).

Termin realizacji: termin likwidacji przyłącza jest uzgadniany indywidualnie i jest w przypadku trwałej likwidacji uzależniony od aktualnych warunków pogodowych.

Opłaty: wykonanie likwidacji przyłącza podlega indywidualnej wycenie.

Gdzie załatwić formalności:

Sekretariat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej  Sp. z o.o.

Dębnica Kaszubska, ul. Przemysłowa 1 (teren oczyszczalni ścieków),

Dębnica Kaszubska 76 – 248

telefon: (59) 813 12 11

e – mail: sekretariat@zgkdebnicakaszubska.pl

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, godz. 7 – 15