Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans za rok 2017

Rachunek zysków i strat za rok 2017

Dodatkowe objaśnienia