Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

ZARZĄD
Anna Kurzawa-Gerczak – Prezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o. oraz reprezentuje Spółkę.

Dorota Leończyk- Główny Księgowy

RADA NADZORCZA
Marek Zubka – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Robert Krupa – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Głowacki – Członek Rady Nadzorczej

STATUS PRAWNY

Oznaczenie formy prawnej:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma, pod którą Spółka działa:Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarejestrowana:Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000332067
Siedziba:Dębnica Kaszubska
Adres:ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska
NIP:839-308-76-10
REGON:220752445
Nr konta:BS Ustka o/Dębnica Kaszubska 17 9315 0004 0060 0587 2000 0010
Wysokość kapitału zakładowego Spółki:10.906.200,00 zł (dziesięć milionów dziewięćset sześć tysięcy dwieście złotych)