Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Celem dofinansowania zadania jest zapewnienie na obszarze gminy Dębnica Kaszubska odpowiedniego poziomu życia lokalnej społeczności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej obsługiwanej przez Wnioskodawcę oraz ograniczenie zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska poprzez zakup nowego pojazdu do udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej. Cel zostanie osiągnięty, ponieważ zakup umożliwi sprawniejsze wykonywanie prac związanych z bieżącą eksploatacją sieci kanalizacyjnej, co zabezpieczy mieszkańców i środowisko naturalne przed skutkami zatorów powstających na tych sieciach. Zapewnienie wyższych norm jakości spalin (EURO 6), dodatkowo przyczyni się do poprawy jakości środowiska. Wartością dodaną  jest wpływ realizacji zadania na poprawę warunków pracy pracowników Wnioskodawcy. Rezultatem zadania będzie zapewnienie odpowiedniej obsługi technicznej istniejącej sieci kanalizacyjnej, w tym jej czyszczenie, udrażnianie, usuwanie nieczystości oraz szybkie reagowanie na pojawiające się awarie funkcjonowania całego systemu kanalizacyjnego (sieci, przepompownie itp.).

Zadanie obejmuje (efekt rzeczowy):

  • zakup samochodu do czyszczenia i udrażniania siec kanalizacyjnej

Zadanie pozwoli osiągnąć efekt ekologiczny w postaci:

  • przepustowość czyszczonej sieci kanalizacji sanitarnej – 116RLM/km
  • uniknięcie przedostawania się ścieków surowych do środowiska – 0,72m3/awarię
  • uniknięcie wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska w formie BZT5 – 0,38kg BZT5,

Całkowity koszt realizacji zadania: 2 214 000,00 zł
w tym koszty kwalifikowalne: 1 800 000,00 zł
w tym dofinansowanie w formie pożyczki: 1 620 000,00 zł


18 października 2023 r. – złożenie Wniosku o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

15 listopada 2023 r. – uchwała Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku w sprawie udzielenia pożyczki na realizację zadania

4 grudnia 2023 r. – podpisanie umów na zakup pojazdu i kamery z Wykonawcą

Wykonawca: firma F.H.U. ARTEM Artur Krawczyk
Pojazd specjalistyczny: samochód marki Scania P370 B4x4HA z zabudową FFG Elephant multi 8.003

8 grudnia 2023 r. – zawarcie Umowy pożyczki na dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Gdańsku

22 grudnia 2023 r. – odbiór pojazdu/ zakończenie zadania